Privacy policy

Privacyverklaring – Flooring ROW

Versie 1.00

 

Flooring ROW hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in het kader van haar wervings- en selectieactiviteiten.

 

Deze Privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de persoonsgegevens die Flooring ROW verzamelt online via een jobsite of offline, om hen uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

Inhoudstafel

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

5. Met wie delen wij uw gegevens?

6. Verwerkt Flooring ROW uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

10. Wat met Links naar andere websites en sociale media?

11. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacyverklaring?

12. Hoe kan u ons contacteren?

 

 

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van het wervings- en sollicitatieproces van Flooring ROW, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van een jobsite.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De groepsvennootschap uit de Flooring ROW groep bij wie u solliciteert (“Flooring ROW” of “wij”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Flooring ROW bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Flooring ROW heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 12 van deze Privacyverklaring.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Flooring ROW verzamelt uw online en offline persoonsgegevens uit:

- spontane sollicitaties;

- sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Flooring ROW; of

- sollicitaties voor openstaande stages, thesisprojecten en studierelevante bijbanen .

 

In bovenstaande gevallen verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, gsm-nummer, cv, motivatiebrief en de link naar uw LinkedIn-profiel.

 

Spontane sollicitaties

 

Wanneer u spontaan solliciteert, kan u gebruik maken van ons online sollicitatieformulier. In dat geval verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons meedeelt zoals uw naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, contactgegevens (telefoonnummer, GSM en e-mailadres), geslacht, burgerlijke staat, informatie omtrent uw studies, opleiding en kennis, uw beroepservaring, of u al dan niet over een rijbewijs en/of wagen beschikt en uw sollicitatiegegevens (de functie waarvoor u solliciteert, of u solliciteert voor een vaste of tijdelijke tewerkstelling, hoe u bij Flooring ROW bent terechtgekomen, uw voorkeur werkstelsel, de vestiging waarin u bereid bent te werken, uw beschikbaarheid en uw huidig bruto-uurloon), …

 

Job nieuwsbrief

 

Als u niet meteen uw ideale vacature zou vinden, kan u zich in bepaalde gevallen inschrijven voor onze Job nieuwsbrief. Wanneer u zich hiervoor inschrijft, ontvangen wij gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, het functiedomein en het specifiek land waarin u bent geïnteresseerd.

 

Gegevens van derden

 

In een aantal gevallen ontvangt Flooring ROW ook gegevens van derde partijen, zoals:

- uw eerdere werkgevers. Flooring ROW zal enkel inlichtingen bij uw vorige werkgever(s) nemen wanneer u ons daarvoor de toestemming heeft verleend in ons online sollicitatieformulier.

- sociale netwerken via de welke u solliciteert, bv. LinkedIN of via andere jobsites.

- selectie- en wervingsbureaus, die bv. tests uitvoeren in het kader van de sollicitatie.

- scholen en onderwijsinstellingen, die ons afstudeerlijsten en CV’s bezorgen.

 

In de bovenstaande gevallen is het mogelijk dat andere privacyverklaringen van die derde partijen van toepassing zijn. In die gevallen, verwijzen we naar punt 10 van deze Privacyverklaring. 

 

Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Flooring ROW verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden zoals hieronder uiteengezet.

 

Afhankelijk van het individuele geval, is de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wervings- en selectiedoeleinden gebaseerd op:

- uw toestemming, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze Job nieuwbrief;    

- uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt; of

- op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het identificeren, screenen en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid, het bijhouden van een wervingsreserve of voor de doorzending van uw gegevens binnen onze groep van vennootschappen voor interne administratieve doeleinden.

 

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Flooring ROW uw gegevens in haar wervingsreserve voor toekomstige vacatures. In de communicatie waarin wij u de beslissing over uw vacature meedelen, bieden wij u de mogelijkheid geboden om u daartegen te verzetten [A1]

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Flooring ROW verkoopt geen persoonlijke informatie van sollicitanten aan derde partijen en is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt. Bovendien hebben enkel onze medewerkers die betrokken zijn bij de wervings- en selectieprocedure toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

- verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf Mohawk gevestigd in de Verenigde Staten.

- (IT-)dienstverleners en marketingbureaus die onze jobsite beheren.

- selectie- en wervingsbureaus: we delen uw persoonsgegevens met bepaalde selectie- en wervingsbureaus die bijstand verlenen bij onze wervings- en selectieactiviteiten, bv. voor het uitvoeren van tests of proeven. 

- advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Flooring ROW uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Flooring ROW in rechte te verdedigen.

- overheden: afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.

- mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

 

In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

 

Via de jobsite van Flooring ROW of via onze Job nieuwsbrief kan u uw voorkeur voor een specifiek land aangeven. Als u solliciteert voor een vacature buiten uw eigen land van herkomst, worden uw gegevens gedeeld met het land waar de vacature openstaat.

 

Verwerkt Flooring ROW uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Flooring ROW gebruikt rekruteringssoftware die wordt gehost op servers buiten de EER (bv. de Verenigde Staten). Flooring ROW zorgt ervoor dat hierbij een vergelijkbaar beschermingsniveau geldt als dat van Flooring ROW zelf om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor wervings- en selectiedoeleinden. Flooring ROW heeft daarom de standaardbepalingen van de Europese Commissie gesloten met de partijen die gegevens buiten de EER verwerken (artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

 

Het is ook mogelijk dat dienstverleners die voor Flooring ROW werken uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Flooring ROW ervoor dat de dienstverlener een contract met Flooring ROW sluit en dat er passende waarborgen zijn.

 

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Flooring ROW – data protection officer, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Flooring ROW heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

 

Verder ziet Flooring ROW erop toe dat dienstverleners die namens Flooring ROW persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Flooring ROW bewaart uw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van deze procedure bewaart Flooring ROW deze gegevens in haar wervingsreserve. Flooring ROW houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de functies waarvoor wordt gesolliciteerd.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

 

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Flooring ROW – data protection officer, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

 

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be.

 

Wat met Links naar andere websites en sociale media?

De websites van Flooring ROW kunnen links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. Flooring ROW is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

 

Als u de inhoud van een Flooring ROW-vacature deelt via sociale media zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Flooring ROW is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens.

 

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/01/2018.

 

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacyverklaring steeds raadplegen op onze website.

 

Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

via e-mail naar privacy@mohawkind.com

per post naar

FLOORING ROW – data protection officer

Ooigemstraat 3

8710 Wielsbeke; of

per telefoon op het nummer 32 56 67 52 11.


[A1] De voorbeeldbrief die Flooring Row momenteel naar kandidaten verstuurt zou in die zin dus moeten worden aangepast. Bv. “We houden je gegevens bij in onze wervingsreserve om je te contacteren voor latere interessante vacatures, maar je kan ons altijd laten weten als je dat liever niet wenst. Meer informatie vind je in onze Privacyverklaring op onze website”.

Waarom kiezen voor een job bij IVC Group?

Innovatief

INNOVATIEF

Hoogtechnologisch

HOOGTECHNOLOGISCH

Ecologisch

ECOLOGISCH

Internationaal

INTERNATIONAAL

Sterk groeiend

STERK GROEIEND